องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๗๐

คำอวยพร

saknarin thinsaphung

เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

2 ส.ค. 2565, 18:21
นางกชพร แสงพิศาล

\"ทรงพระเจริญ\" นางกชพร แสงพิศาล

3 ส.ค. 2565, 09:34
นางสาวจันสุดา จันโท

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

3 ส.ค. 2565, 09:58
นายวันใหม่ วรรณทอง

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

3 ส.ค. 2565, 10:23
จิรัชญา ศรีโปฎก

ทรงพระเจริญ

3 ส.ค. 2565, 10:28
นายนิมิตร ปู่กว๋าง

ทรงพระเจริญ

3 ส.ค. 2565, 11:06
นายสมดี ฐานะเชิดชูวงศ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

3 ส.ค. 2565, 11:07
นางบุศรา รอดแสวง

ทรงพระเจริญ

3 ส.ค. 2565, 11:43
สุพรรณี ปึงสุวรรณ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

3 ส.ค. 2565, 11:55
บุหรง ภัทรศิริพงษ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

3 ส.ค. 2565, 12:45
จ่าเอกบัญชา โคตรพันธ์

ขอทรงพระเจริญ

3 ส.ค. 2565, 14:14
นายจิระศักดิ์ สินเติม

ทรงพระเจริญ

3 ส.ค. 2565, 14:18
ภานุวัส ซิ้มสกุล

ทรงพระเจริญ

3 ส.ค. 2565, 14:26
นายวายุภัทร ราศรี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

3 ส.ค. 2565, 15:12
นางอังสนา อยู่เจริญ

ทรงพระเจริญ

3 ส.ค. 2565, 15:16
ดวงเด่น ลาสองชั้น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

3 ส.ค. 2565, 18:57
นายยุทธศิลป์ ยาทองไชย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

4 ส.ค. 2565, 09:20
นายสุระชาญ น้อยทรง

ทรงพระเจริญ

4 ส.ค. 2565, 09:24
วนิดา โกสูงเนิน

ทรงพระเจริญ

4 ส.ค. 2565, 10:15
รัตนา เรืองศรีมั่น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

4 ส.ค. 2565, 13:30
นางสาวณัฐมล อาทวิมล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

4 ส.ค. 2565, 14:30
สุภาภร ศรีสวัสดิ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

4 ส.ค. 2565, 14:35
วิกานต์ดา ศรีภูงา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

4 ส.ค. 2565, 14:52
ทิติยาพร โพธิกมล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

4 ส.ค. 2565, 15:28
นายชัยยงค์ พูลภูงา

ทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงมีพระชนอายุยี่งยืนนาน

4 ส.ค. 2565, 15:35
วัชรี จิตสะอาด

ทรงพระเจริญ

5 ส.ค. 2565, 09:42
ว่าที่ ร.ต.ญ.สุทธิดา อาสาภูธร

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

5 ส.ค. 2565, 09:58
จ.ส.อ.สักขี ผ่านจังหาร

ทรงพระเจริญ

5 ส.ค. 2565, 10:39
นางวรรณภา ศิริรักษ์

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

5 ส.ค. 2565, 11:43
วิไล ลพศรี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

5 ส.ค. 2565, 14:40
นายพงศกร พลเดช และครอบครัว

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

5 ส.ค. 2565, 14:51
นางสาววัชรา หันจรัส

ขอพระทรงพระเจริญ

6 ส.ค. 2565, 14:26
นางณัฐศิกาณ วงศ์แข

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

7 ส.ค. 2565, 08:16
วรรณภา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนยาน

7 ส.ค. 2565, 13:50
นางอังคณา โพธิเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

8 ส.ค. 2565, 09:26
ธีรดา แก้วรักษ์

ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

8 ส.ค. 2565, 09:52
นายศุภณัฐ แสนเครือ

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากอุปัทวันตรายใด ๆ ทั้งปวง สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบเท่ากัลปาวสาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

8 ส.ค. 2565, 10:19
กฤษณะ แสนพวง

ทรงพระเจริญ

8 ส.ค. 2565, 10:22
นายครรชิต ไชยบุตร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

8 ส.ค. 2565, 12:35
นางสาวเมวรินทร์ รุ่งเรือง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน

8 ส.ค. 2565, 13:45
นางประภาพร พุกกำเหนิด

ทรงพระเจริญ

8 ส.ค. 2565, 13:51
อนุวัฒน์ พุกกำเหนิด

ทรงพระเจริญ

8 ส.ค. 2565, 13:53
สิริลักษณ์ ศลศิลป์ชัย

ทรงพระเจริญ

8 ส.ค. 2565, 13:53
พรรษา ศรีสว่าง

ทรงพระเจริญ

8 ส.ค. 2565, 13:53
นายจิรวัฒน์ เรืองปรัชญากุล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

8 ส.ค. 2565, 16:11
นางไพลิน ภูชำนิ

ทรงพระเจริญ

8 ส.ค. 2565, 16:43
นายกฤติเดช โพธิสม

ทรงพระเจริญ

8 ส.ค. 2565, 16:52
วนิดา โกสูงเนิน

ทรงพระเจริญ

8 ส.ค. 2565, 20:47
ประยุทธ บุญทวี

ทรงพระเจริญ

9 ส.ค. 2565, 08:24
นายรณกฤต เสโนฤทธิ์

ทรงพระเจริญ

9 ส.ค. 2565, 08:48
รุ่งทิพย์ แผ่นกระโทก

ทรงพระเจริญ

9 ส.ค. 2565, 10:40
พ.จ.อ.วิสิทธิศักดิ์ สุทธิเภท

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

9 ส.ค. 2565, 11:03
นายวรพล แก้วพวง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

9 ส.ค. 2565, 11:24
นายชัยรัตน์ สุรสรณ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

9 ส.ค. 2565, 11:33
ธนิตา กุลโสภา

ทรงพระเจริญ

9 ส.ค. 2565, 12:18
พัฒน์นรี ผ่องยิ่ง

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

9 ส.ค. 2565, 12:43
นางสาวนิ่มนวล นามบุตร

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

9 ส.ค. 2565, 13:08
กมลทิพย์ ผกามาศ

ทรงพระเจริญ

9 ส.ค. 2565, 13:25
นายนคร เคนกัญญา

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

9 ส.ค. 2565, 15:36
ทัพพ์พงษ์ เกื้อชาติ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

9 ส.ค. 2565, 19:45
พระทรงธรรม คนยืน

อติเรก วสฺสสตํ ชีวตุ. อติเรก วสฺสสตํ ชีวตุ. อติเรก วสฺสสตํ ชีวตุ. ทีฆายุกา โหตุ อโรคา โหตุ. ทีฆายุกา โหตุ อโรคา โหตุ. สุขิตา โหตุ ปรมราชมาตา สิทฺธิกิจฺจํ สิทฺธิกมฺมํ สิทฺธิลาโภ ยโส นิจฺจํ. ปรมราชมาตุยา ภวตุ สพฺพทา. ขอถวายพ

9 ส.ค. 2565, 23:05
ทองพิศ สายพล

ทรงพระเจริญ

10 ส.ค. 2565, 09:33
นางสาวจีรนันท์ หัตถกิจ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

10 ส.ค. 2565, 10:23
อนุรักษ์ บุญเรืองเศษ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

10 ส.ค. 2565, 11:50
น.ส.แก่นนคร ตรีเศียร

ทรงพระเจริญ

10 ส.ค. 2565, 11:57
สุวิมล นวลปักษี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

10 ส.ค. 2565, 13:55
นางสาวมยุรี พาพรม

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

10 ส.ค. 2565, 15:30
ศิริภัสสร ดวงคำ

ทรงพระเจริญ

10 ส.ค. 2565, 16:16
นายอภิเชษฐ์ โชติเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

11 ส.ค. 2565, 06:41
ยุพเรศ หงส์พูนพิพัฒน์

ทรงพระเจริญ

11 ส.ค. 2565, 10:36
นางพรอนงค์ เปรมทา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

11 ส.ค. 2565, 11:09
วิชิต หาระวงค์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

11 ส.ค. 2565, 13:32
นางสาวทิพยา โพธิ์ละคร

ทรงพระเจริญ

11 ส.ค. 2565, 15:00
รัตนาพร สิงห์ณีย์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

11 ส.ค. 2565, 15:12
เยาวเรศ ดีเหลือ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

11 ส.ค. 2565, 15:17
ภาคภูมิ แสนโท

ขอพระอง์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

11 ส.ค. 2565, 15:45
พณิชย์ จิตตะยโศธร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

11 ส.ค. 2565, 21:40
ภีมพศ โพธิ์ไทรย์

ทรงพระเจริญ

12 ส.ค. 2565, 00:50
ปัญญาพร ทองเสริม

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

12 ส.ค. 2565, 06:50
นายเถลิงศักดิ์ บุญเรือง

ทรงพระเจริญ

12 ส.ค. 2565, 08:15
อนุสรา อุดม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

12 ส.ค. 2565, 14:52
นางสาวจรรยา พรมหาไชย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

14 ส.ค. 2565, 20:28
ปรีชา สีแสง

ทรงพระเจริญเกษมสำราญ

15 ส.ค. 2565, 09:35
ทัยญพน ไกรสินธุ์

ธรรม

15 ส.ค. 2565, 09:46
นายพุฒิพงศ หาญนอก

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาไทย

15 ส.ค. 2565, 09:49
เกียรติศักดิ์ สุดา

ขอจงพระเจริญ

15 ส.ค. 2565, 10:07
ณภาวดี แม่นทอง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

15 ส.ค. 2565, 11:14
นัทนิสา ใบเจริญ

ทรงพระเจริญ

15 ส.ค. 2565, 11:33
สาริศา แสนมี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

15 ส.ค. 2565, 14:39
นัท นิสา

ทรงพระเจริญ

15 ส.ค. 2565, 15:13
เสฏฐ์สันติ์ อภัยศิลา

ทรงพระเจริญ

15 ส.ค. 2565, 15:21
น.ส.พรทิวา ฝ่ายทะแสง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

15 ส.ค. 2565, 17:19
นายจรัล แก้วจันทร์

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

16 ส.ค. 2565, 09:22
ปัทมา ตุ่ยไชย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

16 ส.ค. 2565, 09:51
ธัญญทิพย์ ดีสงคราม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

16 ส.ค. 2565, 10:59
อิศราภรณ์ จันทวงษา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

16 ส.ค. 2565, 11:02
นายพชรพล พอควร

ทรงพระเจริญยิ่งยื่นนานหมื่นปี

17 ส.ค. 2565, 11:26
นางพรนิติมา มิสา

ทรงพระเจริญ

17 ส.ค. 2565, 12:50
นางสมร สีตะวัน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

17 ส.ค. 2565, 14:13
รตนกมล รักษารัตน์

ทรงพระเจริญ

17 ส.ค. 2565, 15:19
เชิดชัย ชินจักร์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

18 ส.ค. 2565, 08:59
นางสาวมัฑณี พุทธวันท์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

18 ส.ค. 2565, 09:33
นางสุภาพร เทพนา

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

18 ส.ค. 2565, 11:18
อรสา หยุ่มไธสง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

18 ส.ค. 2565, 13:44
นายอนุรักษ์ ติมไธสง

ขอพระองค์ทรางพระเจริญ

19 ส.ค. 2565, 10:22
ทิพย์วดี คุณาประถม

ขอให้พระองค์ทรงเพระเจริญ

19 ส.ค. 2565, 10:29
นางสาวพัชรี แก้ววิสิการณ์

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

19 ส.ค. 2565, 14:04
สวรส เข็มสุข

ทรงพระเจริญ

19 ส.ค. 2565, 14:07
อุปครุฑ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

19 ส.ค. 2565, 15:19
ร.ต.วิษณุ ชื่นชม

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

20 ส.ค. 2565, 11:08
วิรัตน์ พิพิศรา

สรงพระเจริน

20 ส.ค. 2565, 17:08
นางสาวอัจฉรา บึงราษฎร์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

20 ส.ค. 2565, 17:37
นายบรรจบ คำกันหา

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

22 ส.ค. 2565, 08:26
กัญญณัท เสียงใส

ขอจงทรงพระเจริญ

22 ส.ค. 2565, 08:56
มกุฎศักดิ์ เสียงใส

ขอทรงพระเจริญ

22 ส.ค. 2565, 08:57
สุดใจ เสียงใส

ขอจงทรงพระเจริญ

22 ส.ค. 2565, 08:58
เนาวรัตน์ อุคำ

ทรงพระเจริญ

22 ส.ค. 2565, 11:14
นางกาญจนา หาระทา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

22 ส.ค. 2565, 16:34
กัลยา ภูวงศ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

23 ส.ค. 2565, 08:57
พัชรีภรณ์ ชาติมนตรี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

23 ส.ค. 2565, 08:59
นายนิสันต์ งามชื่น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

23 ส.ค. 2565, 09:09
วรรณวิภา ศรีเดช

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอองค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระเจริญ

23 ส.ค. 2565, 09:32
asd asd

asd

23 ส.ค. 2565, 23:49
จิระศักดิ์ สินเติม

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

24 ส.ค. 2565, 10:12
อารีรัตน์ ประเสริฐธรรม

ทรงพระเจริญ

24 ส.ค. 2565, 16:30
พ.จ.อ.ฐปนพงศ์ เวียงคำ

ขอจงทรงพระเจริญ

25 ส.ค. 2565, 08:47
จุฑามาศ แสนรัมย์

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญของประชาชนนะคะ

25 ส.ค. 2565, 10:32
นายวีระสิทธิ์ พินจำรัส

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

25 ส.ค. 2565, 22:24
พันจ่าเอกสมชาติ อ่อนเนตร

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

26 ส.ค. 2565, 15:27
พันจ่าเอกสมชาติ อ่อนเนตร

ทรงพระเจริญ

26 ส.ค. 2565, 15:49
สุกัญญา โภคาเพ็ชร

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

28 ส.ค. 2565, 15:43
สุธรรม เบ็ญจะปัก

ทรงพระเจริญ

29 ส.ค. 2565, 09:37
นายนรพล โกนันท์

ทรงพระเจริญ

29 ส.ค. 2565, 11:46
นายไกรสิทธิ์ สร้อยสนธ์

ทรงพระเจิรญยิ่งยืนนาน

29 ส.ค. 2565, 13:53
นายศักดิ์ดา สมบูรณ์

ทรงพระเจริญ

29 ส.ค. 2565, 14:46
นางสาวรพีพรรณ ทาทอง

ขอทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

30 ส.ค. 2565, 11:11
สุวรรณา ไกรแก้ว

ทรงพระเจริญ

30 ส.ค. 2565, 13:00
สันติชาติ บุรัตน์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

31 ส.ค. 2565, 10:13
นางธิดารัตน์ พัฒนโพธิ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

31 ส.ค. 2565, 14:04
ฮาสีดะ คงแก้ว

ขอจงทรงพระเจริฐ

1 ก.ย. 2565, 16:17
จักรพันธ์ กาฬหว้า

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอองค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และทรงพระเกษมสำราญ

2 ก.ย. 2565, 10:05
นางสาวสายขวัญ พัดเงิน

ทรงพระเจริญ

2 ก.ย. 2565, 10:16
วรายุทธ วุฒิ

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

3 ก.ย. 2565, 10:02
ชยานันท์ คำปัญญา

ทรงพระเจริญ

3 ก.ย. 2565, 15:06
คำผ่อน จันทะโชติ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

3 ก.ย. 2565, 16:24
Khamchawisa Yattiwong

ขอพระองค์ทรงอายุยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดกาล

9 ก.ย. 2565, 21:24
พรทิ สาโท

ขอให้พระองค์ทรงเจริญยิ่งยืนนาน

29 ก.ย. 2565, 11:32