"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ อบต.โนนสะอาด"  ''รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ พบเห็นการทุจริต หรือได้รับความเดือดร้อนไม่เป็นธรรม โปรดแจ้ง 043-840777 , 043-840778" 

 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
---------------------------------------
 
๑. ลักษณะที่ตั้ง 
          องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์  ระยะห่างจากอำเภอห้วยเม็ก ระยะทาง  ๑๒  กิโลเมตร มีสภาพพื้นที่เป็นที่ดอนสลับที่ราบเป็นบางแห่ง
              ๑.   พื้นที่   ๓๑   ตารางกิโลเมตร
              ๒.  ระยะห่างจากจังหวัด   ๕๔   กิโลเมตร
๒. อาณาเขต
               ทิศเหนือ          ติดต่อตำบลบึงนาเรียง และตำบลหัวหิน  อำเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์
               ทิศใต้              ติดต่อตำบลคลองขาม และตำบลอิตื้อ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์
               ทิศตะวันออก    ติดต่อตำบลเว่อ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์
               ทิศตะวันตก      ติดต่อตำบลกุดโดน  อำเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์
๓.  พื้นที่การปกครองท้องที่ ตำบลโนนสะอาด  แบ่งออกเป็น  ๗  หมู่บ้าน   ๑,๐๗๗  หลังคาเรือน    
หมู่ที่
ชื่อ- สกุล ผู้ปกครอง
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
นายมานิตย์  มีพารา
นางทักษ์  เฉิดละออ
นายบุญโฮม  ภูผาผุย
นายสะท้าน  ทระคำหาร
นายทองแดง  ภักดีจุ
นายคำพันธ์  ภูสีเงิน
นายประมวล  ค่ายเพชร
ผู้ใหญ่บ้าน
กำนันตำบลโนนสะอาด
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
 
 
 
๔.  เชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ของประชากร 
                 ประชากรในตำบลโนนสะอาด มีเชื้อชาติไทยและสัญชาติไทย
๕.  จำนวนประชากร
หมู่บ้าน
ประชากรชาย
ประชากรหญิง
รวม
จำนวนครัวเรือน
หมู่ที่ ๑ บ้านโนนสวัสดี
หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสวรรค์
หมู่ที่ ๓ บ้านโนนขี้ควง
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกุงไทย
หมู่ที่ ๕ บ้านท่าวัด
หมู่ที่ ๖ บ้านหนองกุงไทย
หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสะอาด
๒๗๑
๓๑๖
๒๐๐
๓๘๗
๑๖๓
๔๘๘
๒๘๒
๒๗๕
๒๘๒
๑๗๖
๔๑๕
๑๖๕
๕๐๗
๓๑๐
๕๔๖
๕๙๘
๓๗๖
๘๐๒
๓๒๘
๙๙๕
๕๙๒
๑๒๔
๑๕๔
๑๐๓
๒๒๓
๗๕
๒๕๘
๑๔๐
รวม
๒,๑๐๗
๒,๑๓๐
๔,๒๓๗
๑,๐๗๗
 
๖. สภาพทางเศรษฐกิจ
            ๖.๑   อาชีพหลัก (เรียงลำดับ)
                 ๑.  ทำนา           ๒.  ทำไร่           ๓.  ทำสวน
            ๖.๒   สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ
                 ๑) ข้าว              ๒) มันสำประหลัง                ๓) อ้อย              ๔) เห็ด
            ๖.๓   รายได้ประชากรต่อหัว/ปี  ๒๕,๓๐๐  บาท
            ๖.๔   กิจกรรมด้านพาณิชย์  อื่นๆ
               ๑) ธนาคาร                                                      จำนวน    -    แห่ง
               ๒) ตู้  ATM                                                      จำนวน    -    แห่ง
               ๓) ร้านสะดวกซื้อ                                               จำนวน    -    แห่ง
               ๔) ร้านค้าต่างๆ                                                 จำนวน   ๓๕  แห่ง
               ๕)  สถานที่บริการน้ำมัน                                       จำนวน   ๑๐  แห่ง
               ๖) โรงสีข้าว                                                      จำนวน    ๘   แห่ง
               ๗) ร้านอาหาร                                                    จำนวน    -    แห่ง
               ๘)  โรงฆ่าสัตว์                                                    จำนวน    -    แห่ง
๗. สภาพทางสังคม
           ๗.๑   งานประเพณี/งานประจำปี
               ๑)  บุญคูณลานหรือบุญเดือนยี่                   ๖)  บุญเข้าพรรษาหรือบุญเดือนแปด
               ๒)  บุญข้าวจี่หรือบุญเดือนสาม                   ๗)  บุญข้าวประดับดินหรือบุญเดือนเก้า
               ๓)  บุญเผวสหรือบุญเดือนสี่                      ๘)  บุญข้าวสากหรือบุญเดือนหก  
               ๔)  บุญสรงน้ำหรือบุญเดือนห้า                  ๙)  บุญออกพรรษาหรือบุญเดือนสิบเอ็ด
               ๕)  บุญบั้งไฟหรือบุญเดือนหก                    ๑๐) บุญกฐินหรือบุญเดือนสิบสอง
     ๗.๒   สถานศึกษา
               ๑) ระดับประถมศึกษา                                           จำนวน    ๑    แห่ง
               ๒) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา                         จำนวน    ๑    แห่ง
               ๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                            จำนวน    ๒    แห่ง
     ๗.๓  สถานที่ทางศาสนา
               ๑)  วัด                                                              จำนวน    ๒    แห่ง
               ๒)  สำนักสงฆ์                                                     จำนวน    ๓    แห่ง
     ๗.๔  สถานพยาบาล
               ๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลโนนขี้ควง        จำนวน    ๑    แห่ง
 
              หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำนักงาน  โทรศัพท์   ๐-๔๓๘๔-๐๗๗๗   , ๐-๔๓๘๔-๐๗๗๘  
                                                           โทรสาร    ๐-๔๓๘๔-๐๗๗๘
  
 
Download File  View File
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
ร้องเรียน ร้องทุกข์
เฟสบุีค อบต.โนนสะอาด
ร้องเรียนการทุจริต
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
คลังข่าวมหาดไทย
จังหวัดกาฬสินธุ์
aec
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
สถานที่ท่องเที่ยว
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
ดูทีวี
ศูนย์ดำรงธรรม
หนังสือสั่งการ การปฏิบัติตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี