"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ อบต.โนนสะอาด"  ''รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ พบเห็นการทุจริต หรือได้รับความเดือดร้อนไม่เป็นธรรม โปรดแจ้ง 043-840777 , 043-840778" 

 
 
วิสัยทัศน์
"เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี มีการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม"

พันธกิจ
                ๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ

          ๒) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

          ๓) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

          ๔) สงเสิรมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

           ๕) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนท้องถิ่น                                     
           ๖) ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
           ๗) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถ่ิน
           ๘) จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

          ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

                      ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

                             - ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้ารวมถึงท่อระบายน้ำ

                             - พัฒนาบูรณะระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

                             - ส่งเสริมพัฒนาระบบประปา

                   ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

                             - ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

                    ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

                             - ส่งเสริมการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ

                             - สงเสริมด้านสวัสดิการและสังคม

                             - ป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

                     ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพัฒนา

                             - บำบัด ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ รวมถึงแหล่งน้ำในการทำการเกษตร ปรับปรุงภูมิทัศน์

                             - ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

                      ๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

                             - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                             - การปรับปรุงและพัฒนารายได้

                             - การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

                             - การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงอาคารสถานที่ทำงาน 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
ร้องเรียน ร้องทุกข์
เฟสบุีค อบต.โนนสะอาด
ร้องเรียนการทุจริต
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
คลังข่าวมหาดไทย
จังหวัดกาฬสินธุ์
aec
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
สถานที่ท่องเที่ยว
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
ดูทีวี
ศูนย์ดำรงธรรม
หนังสือสั่งการ การปฏิบัติตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี