"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ อบต.โนนสะอาด"  ''รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ พบเห็นการทุจริต หรือได้รับความเดือดร้อนไม่เป็นธรรม โปรดแจ้ง 043-840777 , 043-840778" 

 
 
  ประวัติความเป็นมา
                 
           เดิมชุมชนตำบลโนนสะอาด อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ ตำบลบึงนาเรียง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ในปี พ.ศ.๒๕๓๔ ได้แยกการปกครองออกจากตำบลบึงนาเรียงมาเป็น ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายคำปุน ภูผาผิว เป็นกำนันตำบลโนนสะอาดคนแรกและในปีพ.ศ.๒๕๓๗ ตำบลโนนสะอาดได้ยกฐานะเป็นสภาตำบลโนนสะอาด โดยมีพื้นที่การปกครอง จำนวน ๗ หมู่บ้าน มีนายคำปุน ภูผาผิว กำนันตำบลโนนสะอาดเป็นประธานกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง   
    ปี พ.ศ.๒๕๔๐ สภาตำบลโนนสะอาดได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนโนนสะอาด  เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.๒๕๔๐ ในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒  ง ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙ ในกลางปี พ.ศ.๒๕๔๖ รัฐสภาได้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ โดยได้มีการยกเลิกชื่อเรียกประธานกรรมการบริหารเปลี่ยนเป็นนายก องค์การบริหารส่วนตำบล โดยนายคำใสย์ สิงห์อ่อน ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาดในขณะนั้น   
          เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด   ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาดโดยตรงจากประชาชนขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาดจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเป็นคนแรก คือ นายเรียม ภูสีเงิน ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และในวันเดียวกันนั้นก็ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด หมู่บ้านละ ๒ คน จาก ๗ หมู่บ้าน รวมจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนน สะอาดทั้งสิ้น ๑๔ คน และในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาดได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีกครั้งซึ่งผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด คือ นายคำใสย์  สิงห์อ่อน  
  และในวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ก็ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาดผู้ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนน สะอาด คือ นายวิเชียร ภูจอมจิตร เป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาดคนปัจจุบัน
 
 

 
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
ร้องเรียน ร้องทุกข์
เฟสบุีค อบต.โนนสะอาด
ร้องเรียนการทุจริต
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
คลังข่าวมหาดไทย
จังหวัดกาฬสินธุ์
aec
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
สถานที่ท่องเที่ยว
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
ดูทีวี
ศูนย์ดำรงธรรม
หนังสือสั่งการ การปฏิบัติตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี